04.6276.6112 Trang chủ Giới thiệu Tin tức Khuyến mại Tư vấn Liên hệ Đăng nhập
      Sản phẩm
      Chuông báo động (8)
      Cứu hỏa (3)
      Thiết bị giám sát (57)
      Chuông cửa có hình (2)
      Sản phẩm an ninh và bảo vệ khác (5)
      Thiết bị báo cháy (6)
      Thiết bị giám sát (1)
      Thiết bị chống sét (3)
      Khác (1)
      Đai niêm phong (1)

Công ty cổ phần đầu tư và kỹ thuật DP ThăngLong
    Tel: 0929.385.555/0985.139.999
    Email: dpthanglong@yahoo.com
     dpthanglong@viettel.vn
     dpthanglong@gmail.com

          Đăng nhập
ID:
Pass:

EMail |
Tủ trung tâm báo cháy HCP-204E
Tổng truy cập: 11937 - Cập nhật: 12/30/2009 3:37:00 PM
Giá bán:
Dài: 0 * Rộng: 0 * Cao: 0 mm
Khối lượng: 0 kg

Công ty cổ phần đầu tư và kỹ thuật DP ThăngLong

 • Người đại diện doanh nghiệp: Nguyễn Minh Trường
 • Địa chỉ liên hệ: Phòng 108 - B6 phố Vĩnh Hồ - P.Ngã Tư Sở  - Quận Đống Đa -  Hà Nội - Vietnam
 • E-mail: dpthanglong@yahoo.com
  dpthanglong@viettel.vn
  dpthanglong@gmail.com
 • Phone: 098 513 9999/0929.385.555
 • Fax: 04.6276.6112
Gửi cho bạn bè | Gửi cho bạn bè
84982280167

giíi thiÖu

   Tñ b¸o ch¸y HCP-204E lµ trung t©m xö lý th«ng tin linh ®éng, l¾p ®Æt vËn hµnh ®¬n gi¶m. Mäi tÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn, hiÓn thÞ tr¹ng th¸i hÖ thèng râ rµng n»m ë phÝa tr­íc mÆt tñ. ThÝch hîp nh÷ng c«ng tr×nh cã quy m« nhá nh­ trung t©m th­¬ng m¹i, nhµ x­ëng s¶n xuÊt...

  

     HCP-204E tiªu chuÈn gåm cã 4 m¹ch líp B (kiÓu B) hoÆc 2 m¹ch líp A(kiÓu A). Trung t©m HCP-204E cã thÓ më réng tíi 8 m¹ch líp B hay 4 m¹ch líp A b»ng c¸ch g¾n thªm 01 m¹ch më réng HDM-204. Ngoµi ra cßn 04 ®Çu cÊp ra cho chu«ng  theo líp A/B víi c«ng suÊt mçi ®Çu 1.7 amps, 1 ®Çu ra cung cÊp nguån cho ®Çu b¸o khãi 4 d©y víi ®iÖn ¸p cÊp ra 24VDC/100mA. Bé nguån cung cÊp cã c«ng suÊt lªn ®Õn 6A.

TI£U chuÈn

 • 8 m¹ch ®Çu vµo líp B hoÆc 4 m¹ch ®Çu vµo líp A, më réng 24 m¹ch líp B vµ 12 m¹ch líp A.
 • 04 m¹ch ®Çu ra cho chu«ng  líp A/B (kiÓu Z/Y ) 24VDC-1.7Amps cã chØ thÞ sù cè riªng biÖt. C¸c dÇu ra nµy cã thÓ lËp tr×nh cho chu«ng kªu liªn tôc, ng¾t qu·ng ®Òu, nhÞp ®iÖu, hay theo nhÞp.
 • Mét m¹ch vµo cã thÓ lËp tr×nh d¹ng ®Çu vµo gi¸m s¸t b¸o ®éng, gi¸m s¸t kªnh ch÷a ch¸y, b¸o sù cè.
 • 02 ®ường ra cÊp nguån cho ®Çu b¸o khãi 4 d©y lo¹i 24VDC/200mA mçi ®­êng.
 • B¸o lçi b»ng cßi vµ ®Ìn trªn m¹ch vµo khi bÞ ®øt d©y.
 • ThiÕt kÕ dÔ dµng cho viÖc ®iÒu khiÓn c¸c phÝm Ên vµ chuyÓn m¹ch trªn mÆt tñ.
 • §iÖn ¸p vµo 230VAC, 60Hz, 2A.
 • §iÖn ¸p ra 24VDC, 5Amps
 • Bé nguån ¾c quy dù phßng 24VDC.
 • N¹p ¾c quy d¹t tíi dung l­îng 10-24AH
Camera Shany MTC-8352

 
Camera Shany MTC-9352HQ

 

Camera Shany MTC-8392

 
Camera Shany MTC8322-HQ

 

Camera Avtech AVC - 698

 
Đầu ghi hình kỹ thuật AVC785

 

Đầu ghi hình kỹ thuật AVC782A

 
Đầu ghi hình kỹ thuật số AVC 761

 

Bàn điều khiển Avtech AVP 101

 
Camera Avtech AVP 321

 

Camera Avtech AVP 311

 
Camera Avtech AVM - 208

 

Camera Shany MTC-L733

 
icam 101

 

camera dome

 
Bút Camera giống như một chiếc bút bình thường

 

Camera Shany MTC-5322

 
Camera Shany VTP-552

 

Camera Shany VTP-20D

 
Camera Shany MTC-808DHQ

 

Next: 1 2 3 4 5
Sản phẩm mới
Camera Hồng Ngoại AVI203
Đầu báo 2 tia - Sử dụng ngoài trời trong nhà
Đầu báo tia dạng hàng rào (màn)
Còi báo động ( Alarm Hom )
Trung tâm báo giờ tự động model MLD - 256
Đầu báo 1 tia - Sử dụng ngòai trời/trong nhà
Đầu báo nhiệt gia tăng 2SC-LS
Nút ấn báo cháy địa chỉ HOCHIKI
Trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet tiêu chuẩn UL864
Tủ trung tâm báo cháy HCP-204E

Quảng cáo
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KỸ THUẬT DP THĂNG LONG © 2010

Designed by |