04.6276.6112 Trang chủ Giới thiệu Tin tức Khuyến mại Tư vấn Liên hệ Đăng nhập
      Sản phẩm
      Chuông báo động (8)
      Cứu hỏa (3)
      Thiết bị giám sát (57)
      Chuông cửa có hình (2)
      Sản phẩm an ninh và bảo vệ khác (5)
      Thiết bị báo cháy (6)
      Thiết bị giám sát (1)
      Thiết bị chống sét (3)
      Khác (1)
      Đai niêm phong (1)

Công ty cổ phần đầu tư và kỹ thuật DP ThăngLong
    Tel: 0929.385.555/0985.139.999
    Email: dpthanglong@yahoo.com
     dpthanglong@viettel.vn
     dpthanglong@gmail.com

          Đăng nhập
ID:
Pass:

EMail |
Trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet tiêu chuẩn UL864
Tổng truy cập: 14073 - Cập nhật: 12/30/2009 3:19:00 PM
Giá bán:
Dài: 0 * Rộng: 0 * Cao: 0 mm
Khối lượng: 0 kg

Công ty cổ phần đầu tư và kỹ thuật DP ThăngLong

  • Người đại diện doanh nghiệp: Nguyễn Minh Trường
  • Địa chỉ liên hệ: Phòng 108 - B6 phố Vĩnh Hồ - P.Ngã Tư Sở  - Quận Đống Đa -  Hà Nội - Vietnam
  • E-mail: dpthanglong@yahoo.com
    dpthanglong@viettel.vn
    dpthanglong@gmail.com
  • Phone: 098 513 9999/0929.385.555
  • Fax: 04.6276.6112
Gửi cho bạn bè | Gửi cho bạn bè
84982280167
Trung t©m b¸o ch¸y ®Þa chØ Firenet tiªu chuÈn UL864

Trung t©m b¸o ch¸y ®Þa chØ cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t toµn bé tr¹ng th¸i lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng. Mäi th«ng tin vÒ hÖ thèng ®­îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh tinh thÓ láng LCD, c¸c ®Ìn chØ thÞ vµ cßi. Trung t©m Firenet cã 4 d¹ng kh¸c nhau:

FN4127                : Trung t©m 4 m¹ch (4loop), 508 ®Þa chØ kh«ng nèi m¹ng.

FN4127N             : Trung t©m 4 m¹ch (4loop), 508 ®Þa chØ cã nèi m¹ng.

FN2127                : Trung t©m 2 m¹ch (2loop), 254 ®Þa chØ kh«ng nèi m¹ng.

FN2127N             : Trung t©m 2 m¹ch (2loop), 254 ®Þa chØ cã nèi m¹ng.

   Cã thÓ    réng tñ  2 m¹ch (254 ®Þa chØ) thµnh tñ 4 m¹ch (508 ®Þa chØ) b»ng c¸ch g¾n thªm bo SLC vµ nÕu cã nhu cÇu nèi m¹ng (ë tñ ch­a cã bo m¹ch nèi m¹ng) th× cÇn g¾n thªm bo nèi  m¹ng (FN – 4127 – NIC hoÆc FN – 2127 – NIC).

Ngoµi tÝnh n¨ng ghÐp nèi, më réng n©ng cÊp hÖ thèng rÊt linh ho¹t th× mét ®Æc ®iÓm ®¸ng chó ý n÷a lµ c¸ch thøc truyÒn ®¹t th«ng tin DCP ®éc ®¸o víi tèc ®é nhanh. HÖ thèng b¸o ch¸y ®Þa chØ FIRENET sö dông ph­¬ng thøc truyÒn d÷ liÖu kü thuËt sè(DCP) cho phÐp xö lý th«ng tin ch¾c ch¾n, ®¸ng tin cËy dùa trªn ph­¬ng ph¸p so s¸nh t­¬ng tù, kiÓm so¸t tæng sè víi c¸c ®¹c ®iÓm sau:

- Tèc ®é gi¸m s¸t 127 thiÕt bÞ cã ®Þa chØ trªn mét m¹ch tÝn hiÖu (trªn1 loop):

+ Thêi gian gi¸m s¸t b×nh th­êng: 7,7 gi©y cho 127 thiÕt bÞ.

+ Thêi gian gi¸m s¸t khÈn cÊp khi cã b¸o ®éng xÈy ra: 1,41 gi©y cho 127 thiÕt bÞ

- Ph­¬ng thøc t×m kiÕm nh÷ng thiÕt bÞ ®Þa chØ trong m¹ch:

+ Trung t©m lu«n lu«n truyÒn tÝn hiÖu gi¸m s¸t ®Õn tÊt c¶ thiÕt bÞ ®­îc kÕt nèi ®Ó kiÓm tra t×nh tr¹ng cña mçi thiÕt bÞ trªn m¹ch kh«ng phô thuéc vµo c¸ch ®Êu d©y d¹ng A (kiÓu 6,7 ®Êu d©y m¹ch vßng) vµ d¹ng B (kiÓu 4 ®Êu d©y m¹ch nh¸nh). ViÖc truyÒn tÝn hiÖu gi¸m s¸t nµy nh»m môc ®Ých x¸c nhËn sù hiÖn diÖn vµ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña mçi thiÕt bÞ cã trong hÖ thèng. Ph­¬ng thøc truyÒn tÝn hiÖu nµy gióp tù ®éng ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m ®é nhËy cña ®Çu b¸o theo m«i tr­êng ho¹t ®éng, còng cho phÐp kiÓm tra tù ®éng chuÈn ho¸ vµ c©n b»ng nh÷ng thay ®æi hµng ngµy. §ång thêi gióp ng­êi qu¶n lý hÖ thèng biÕt ®­îc møc ®é b¸m bÈn cña ®Çu b¸o ®Ó cã kÕ ho¹ch b¶o tr× hÖ thèng.  

+ NÕu cã b¸o ®éng hoÆc sù cè (®Çu b¸o háng, mÊt ®Çu b¸o, ®øt d©y...) x¶y ra, th× thiÕt bÞ nµy sÏ ®­îc truyÒn ­u tiªn vµ h¹n chÕ gi¸m s¸t b×nh th­êng víi nh÷ng thiÕt bÞ kh¸c.

- Trung t©m xö lý viÖc gi¸m s¸t nµy b»ng c¸ch thùc hiÖn theo thø tù t×m kiÕm sau:

+ Trung t©m ph¸t tÝn hiÖu t×m kiÕm theo tõng nhãm 8 thiÕt bÞ ®Ó t×m cho ra thiÕt bÞ ®ang ë trong t×nh tr¹ng b¸o ®éng. C¸ch thøc truyÒn tÝn hiÖu gi¸m s¸t nµy lµm gi¶m ®¸ng kÓ thêi gian t×m kiÕm.

+ ChØ duy nhÊt c¸c thiÕt bÞ trong tr¹ng th¸i b¸o ®éng nµy míi ph¶n øng víi c¸ch thøc truyÒn ®¹t nµy.

+ Sau khi t×m ra c¸c thiÕt bÞ trong t×nh tr¹ng b¸o ®éng, trung t©m x¸c ®Þnh l¹i c¸c dù kiÖn thËt râ rµng, ®Ó råi ®­a ra nh÷ng th«ng b¸o thÝch hîp.

Camera Shany MTC-8352

 
Camera Shany MTC-9352HQ

 

Camera Shany MTC-8392

 
Camera Shany MTC8322-HQ

 

Camera Avtech AVC - 698

 
Đầu ghi hình kỹ thuật AVC785

 

Đầu ghi hình kỹ thuật AVC782A

 
Đầu ghi hình kỹ thuật số AVC 761

 

Bàn điều khiển Avtech AVP 101

 
Camera Avtech AVP 321

 

Camera Avtech AVP 311

 
Camera Avtech AVM - 208

 

Camera Shany MTC-L733

 
icam 101

 

camera dome

 
Bút Camera giống như một chiếc bút bình thường

 

Camera Shany MTC-5322

 
Camera Shany VTP-552

 

Camera Shany VTP-20D

 
Camera Shany MTC-808DHQ

 

Next: 1 2 3 4 5
Sản phẩm mới
Camera Hồng Ngoại AVI203
Đầu báo 2 tia - Sử dụng ngoài trời trong nhà
Đầu báo tia dạng hàng rào (màn)
Còi báo động ( Alarm Hom )
Trung tâm báo giờ tự động model MLD - 256
Đầu báo 1 tia - Sử dụng ngòai trời/trong nhà
Đầu báo nhiệt gia tăng 2SC-LS
Nút ấn báo cháy địa chỉ HOCHIKI
Trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet tiêu chuẩn UL864
Tủ trung tâm báo cháy HCP-204E

Quảng cáo
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KỸ THUẬT DP THĂNG LONG © 2010

Designed by |